Shakshouka

Shakshouka

3.3 (4 Ratings)

Preparation Time

Preparation: 10 minutes

Cooking Time

Cooking: 10 minutes

Complexity

Calories: 265kcal

Complexity

Complexity: Easy